Doneer nu

Algemene voorwaarden

Je doneert aan de stichting zonder winstoogmerk Stichting Under Your Skin Foundation, statutair gevestigd te Vonderstraat 7, 6241 NJ Bunde, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 59092394. Stichting Under Your Skin Foundation is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.underyourskin.nl, of via SEPA-incasso, of door zelf over te maken aan Stichting Under Your Skin Foundation wordt gedaan. Stichting Under Your Skin Foundation behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting Under Your Skin Foundation

Elke betaling die via www.underyourskin.nl, door telefonische toezegging, SEPA-incasso of eigen overschrijving door een donateur wordt gedaan komt ten goede aan Stichting Under Your Skin Foundation en zal worden aangewend voor het waarmaken van diverse ambities die terug te vinden zijn in de voor het betreffende jaar geldende jaarplan

Stichting Under Your Skin Foundation neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze transactie(s). Personen die namens Stichting Under Your Skin Foundation bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Under Your Skin Foundation de donatie zal aanwenden voor de voornoemde bestemmingen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet; De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft. 

Privacy

Stichting Under Your Skin Foundation verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Under Your Skin Foundation verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Stichting Under Your Skin Foundation (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zie ons privacy statement voor meer informatie.

Juridisch

Op je donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of er zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de donatie en/of deze algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.

Jij maakt het verschil.